Czynności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (zastępujące prawomocne postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane przez Sąd)
3) sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)
4) doręcza oświadczenia
5) spisuje protokoły
6) sporządza protesty weksli i czeków
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
9) sporządza inne czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, a także udzielamy stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.